top of page

TJENESTER

Attestasjonstjenester

Revisjon av årsregnskap

Revisjon av årsregnskap er en av de mest sentralene oppgavene til en revisor, der revisoren som en uavhengig part skal vurdere om årsregnskapet er i samsvar med lover og forskrifter, samt utstede en bekreftelse for dette til selskapet og offentligheten. Revisjonsberetningen er avgjørende for at brukere av regnskapet har tillit til årsregnskapet.

Begrenset revisjon

Begrenset revisjon innebærer at den uavhengige revisoren gjør en overordnet gjennomgåelse av årsregnskapet, men krever ikke like grundig gjennomgåelse som ordinær revisjon. Denne tjenesten er aktuell for deg som søker etter en kvalitetssikring av regnskapet, men samtidig tenker at en ordinær revisjon blir for mye.

Særskilte regnskapsbekreftelser

Regnskapsbekreftelsen er oppgaven med å vurdere om årsregnskapet samsvarer med lov, forskrift og god regnskapsskikk. Denne oppgaven innebærer å etterse at det eksisterer gyldige bevilgninger for de bruk av midler årsregnskapet viser, samt vurdere om opplysningene om årsregnskapet fra årsberetningen er konsistent med årsregnskapet.

Avtalte kontrollhandlinger rettet mot enkelte poster i regnskapet

Avtale kontrollhandlinger er kontroller rettet mot utvalgte regnskapsposter eller transaksjoner, eller mot fullstendige regnskap etter kundens ønske. Revisor rapporterer deretter resultatene av kontrollhandlingene.

Revisjon skattefunn

Hvis din bedrift driver med forskning og utvikling og har kostnader i forhold til dette har du også mulighet til å få skattefradrag for dette gjennom skatteFUNN-ordningen. Bedrifter kan få inntil 20% skattefradrag for prosjektkostnader. Alle som ønsker å få skattefradrag trenger revisorattestasjon på kostnadene og opplysningene om offentlig støtte.

Revisjon av avviklingsoppgjør

Når selskap skal avvikles i form av tvangsoppløsning, beslutning i generalforsamlingen, fusjon, fisjon eller av andre grunner, skal avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør revideres av uavhengig revisor jf. aksjelovens avviklingsregler. Dette gjelder også for de selskaper som ikke er revisjonspliktige.

Bekreftelse av nærstående transaksjoner (aksjeloven § 3-8)

Transaksjoner mellom nærstående parter er strengt regulert av lover for å forhindre misligheter som ulovlige utdelinger eller unndragelser av verdier fra aksjeselskaper. Vi kan derfor tilby bistand til denne typen transaksjoner med oversikt over relevante lover og regler.

Revisjon fisjon / fusjon og omdannelser

Hvis du er inne på tanken om en restrukturering, dannelse av konsern eller fusjon/ fisjon, kan vi bistå deg gjennom høy kompetanse i prosessen med å gjennomføre dette. Grunner til å dra nytte av denne type tjeneste kan være et ønske om å spre risikoen i et aksjeselskap, eller for eksempel opprette en holdingstruktur.

Please reload

Andre tjenester

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Alle er pliktige til å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer årlig og vi bistår selvfølgelig med dette.

Verdivurderinger

Er du en som er inne på tanken om å selge virksomheten? Enten du ønsker å selge, kjøpe, eller regne ut verdien av et selskap av andre grunner som fisjon, fusjon eller generasjonskifte, kan vi tilby bistand til dette. Verdien av et selskap vil avhenge av en skjønnsmessig vurdering fra to parter, og med hjelp fra oss vil du få en nøytral og korrekt vurdering av selskapets verdi.

Omorganisering

I mange tilfeller er det på sin plass å gjennomføre en omorganisering av selskapet. Noen av grunnene til dette kan være effektivisering av drift, tilrettelegging for senere utsalg eller skattemessige bakgrunner. Vi kan bistå med høy kompetanse til vurderinger og rådgivning til gjennomføring av dette.

Generasjonsskifte

Omorganiseringer som generasjonsskifte kan ofte være en krevende prosess hvor vanskelige problemstillinger må tas hensyn til. Denne typen omorganisering er ikke uvanlig i familiebedrifter hvor det lett kan oppstå vanskelige situasjoner når følelser skal kombineres med strategiske beslutninger for bedriften. På bakgrunn av temaets kompliserte natur, kan vi tilby bistand til økonomiske beslutninger som verdsettelse, skatt og gjennomføring av selve transaksjonen. 

Please reload

bottom of page